A Networked Workplace Research and Learning Development - NetWoRLD - Projekt

Az MCC Tanuláskutató Intézet “NetWoRLD” projektje az oktatás hálózati dimenzióit vizsgálja, különös hangsúlyt fektetve a hazai kontextusra. A kutatást 2023 június és 2024 február között a Workplace Research and Learning Development (WoRLD) Group valósítja meg, azzal a céllal, hogy mélyebb betekintést nyújtson a nemzetközi oktatási network tendenciák és működő hálózatok mellett a hazai országos, regionális, diszciplináris, interdiszciplinális és felsőoktatási együttműködésekre és ezek társadalmi, oktatási hatásaiba. Ezáltal a projekt hozzájárul az oktatási hálózatok megértéséhez és azokban rejlő lehetőségek feltárásához.

A kutatás elméleti megalapozó szakaszában a hálózatkutatás és hálózatosodás alapfogalmait és jelentőségét tárgyaljuk az oktatás területén. Hálózatelméleti keretrendszerben vizsgáljuk az oktatásban megvalósuló interakciókat, az információáramlást és a kooperációs lehetőségeket. A pedagógusok, iskolák és egyéb érintett szereplők közötti tanulóhálózatokat az innovációk terjedésének egyik legfőbb ösztönzőjeként azonosítjuk, így kiemelt figyelmet fordítunk az oktatási hálózatoknak az innovációs ökoszisztémában játszott szerepére, a határátlépések jelentőségére, az iskolák, egyetemek, önkormányzatok, oktatási hatóságok és piaci szereplők együttműködésében rejlő potenciálokra, valamint arra, hogy mindezek milyen módon segíthetik elő a jó gyakorlatok terjedését. Kutatásunkban arra is rámutatunk, hogy az oktatási hálózatok dinamikája és fejlődési ciklusai különbözőek lehetnek, példákat hozzuk fel rövid életű, innovációk kidolgozására és értékelésére fókuszáló, valamint hosszabb életű az oktatás eredményességének általános növekedését támogató hálózatokra.

A kutatásunk legfontosabb része a hazai gyakorlatban működő, vagy működött oktatáshálózat-példák esetjellegű feltárására és elemzésére összpontosít, ahol a következő konkrét hálózatok működését vizsgáljuk:1. ENIRDELM nemzetközi oktatási hálózat: Az ENIRDELM hálózat példáján keresztül bemutatjuk, hogy a nemzetközi oktatási, és ezen belül is az iskolavezetői együttműködések hogyan járulnak hozzá a pedagógiai innovációkhoz és az iskolamenedzsment-gyakorlatok megosztásához. 

2. Referenciaintézmények országos hálózata: A regionális hálózatkoordinációs központok, a referenciaintézmények és a jó gyakorlatok piacának működését leíró esetben a jó gyakorlatok horizontális megosztásának jellemzőire, illetve a jó gyakorlatok standardizálásával kapcsolatos dilemmákra fókuszálunk.

3. Alba Innovár regionális hálózat: Az Alba Innovár bemutatásával a regionális hálózatok lehetséges szerepét és hatékonyságát elemezzük, figyelmünk elsősorban a helyi szintű innovációs ökoszisztémákra összpontosít, vizsgálva, hogy ezek miként befolyásolhatják a helyi közösségek oktatási és technológiai lehetőségeit és eredményeit.

4. STEM/STEAM Network diszciplináris hálózat: A STEM/STEAM hálózat elemzése során elsősorban arra fókuszálunk, hogy miként lehet támogatni oktatási programokat, tanárképzéseket, oktatási infrastruktúrát és általában a specifikus kompetenciafejlesztést a kijelölt tudományterületekhez kapcsolódóan. 

5. Utató gyógypedagógusok interdiszciplinális hálózata: Az utazó gyógypedagógusok hálózatának elemzése jól érzékelteti, hogy egy közös feladat –  az eltérő sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatása – miként teremti meg a platformot a pedagógusok, a gyógypedagógusok, a szülők és egészségügyi szakemberek szoros szakmai együttműködése számára. 

6 MeLLeraN felsőoktatási hálózat: A MeLLeraN hálózat esete arra fókuszál, hogy miként segíti elő a felsőoktatás sajátos világában a közös kutatási, tanítási és tanulási lehetőségeket az intézmények közötti együttműködés, ennek milyen formái és sajátosságai vannak.A "NetWoRLD" projekt e konkrét példákon keresztül vállalkozik a hálózatosodás mélyreható elemzésére az oktatás területén. A kapcsolódó feltárómunka különös hangsúlyt helyez a tudásmegosztás formáira és hatékonyságára, a hálózatok koordinációs mechanizmusaira, a résztvevők körére és tevékenységére, a más hálózatokkal való kapcsolódásokra, illetve a hálózatok egyéb működési sajátosságaira és kihívásaikra, fenntarthatósági kérdéseire. Ezáltal a projekt hozzájárul az oktatási hálózatok összetett dinamikájának és a társadalmi, oktatási hatásainak mélyebb megértéséhez.

A teljes kutatás hamarosan elérhető lesz online és nyomtatott formában is.